... welcome ...

26/03/2021

Tức tưởi

Ta xưa nay vốn rất ghét thơ
Nhưng hôm nay bị cuồng đường cuối đất
Trong tâm khảm đã ngầm ôm cục tức
Nên bĩ cực ngậm oán để phun thơ
Đặt tên chương là tập thơ “tức tưởi”
Cứ gọi hồi là “tức tưởi phun thơ”

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment