... welcome ...

24/03/2021

Thất khôn

Chim khôn chọn cây để đậu
Chúa khôn chọn lính để dùng
Tôi khôn chọn chủ mà thờ
Người khôn chọn bạn để ngày giao du
Trai khôn chọn thiếp để nhờ
Gái khôn chọn phụ để tựa nương nhau
Ai ơi nếu có niềm đau!
Thì chi suy xét những điều trên đây!

— mimoza
[Biến tấu lời cổ nhân]

Posted in PoemTaggs:
Write a comment