... welcome ...

30/03/2021

Lùn

Chồng lùn vợ cũng lùn lùn
Vì sao nên nỗi duyên lùn giống nhau
Tưởng rằng thoát khỏi kiếp sầu
Mà sao ai ngỡ lại châu đầu vào

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment