... welcome ...

08/04/2021

Hỏi

Tài hoa đang rạng rỡ
Khí phách vượt đại dương
Chả lẽ trời không thương
Cho anh hùng thoả chí?!

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment