... welcome ...

04/04/2021

Dại

Việc gì là của người ta
Thì đứng chớ dại mà châu đầu vào
Ai ơi nhớ lấy câu này
Tiền nằm trong túi đừng hòng móc ra
Lỡ đã cho mượn người ta
Thì đừng mơ tưởng sẽ còn có nhau
Ai ơi biết trước thương đau
Tiền ai người nấy giữ cho nhau làm gì?

— mimoza

Posted in PoemTaggs:
Write a comment